kalendarz kocertow disco polo

AM

Zamów koncert:
kontakt@discokoncerty.pl

*
Zespół AM został zało­żony w 2006 roku przez Andrzeja Klicz­kow­skiego.
Nasza for­ma­cja prze­ka­zuje słu­cha­czom dużą dawkę ener­gii, co gwa­ran­tuje udaną zabawę.
Prze­ko­nać się o tym można obser­wu­jąc kanał Zespół AM Official na plat­for­mie YouTube.
Two­rzymy oraz gramy muzykę disco polo i nie tylko.
Nasz zespół zade­biu­to­wał utwo­rem pt. „Za Twe oczy”. Muzyka jest żywa, taneczna,
tak by każdy mógł się wyba­wić na zaba­wie. W swoim dorobku posiadamy już kilka swo­ich
utwo­rów, które zado­mo­wiły na nie­jed­nym weselu w całej Pol­sce. Do utwo­rów zostały rów­nież
nagrane tele­dy­ski, które cie­szą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią. Wiel­kim atu­tem jest to, że
nasz zespół wystę­po­wał pod­czas kon­cer­tów z naj­więk­szymi gwiaz­dami disco polo
m.im Akcent, Weekend, Power Play, Mejk, Mig.
Muzyka zespołu AM do pobrania w PlusMusic►Cyfrowa Dystrybucja Muzyki
►Multimedia / Digitale / Promocja
►współpraca: kontakt@discokoncerty.pl
►FanPage: DiscoKoncerty